การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์> รายละเอียด

ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง คณะนักเรียน จำนวน 2 คน ที่มีความสามารถในการอ่านได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์สาระสำคัญของบทอ่านได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุผลมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการทดสอบ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) และระดับมัธยมศึกษาปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
คะแนนการทดสอบเดี่ยว
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 81
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 71-80
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60-70
คะแนนการทดสอบทีม
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 81
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 71
มีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60
*กรณีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่าน