การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สถานศึกษายอดนักอ่านและส่งเสริมการคิด> รายละเอียด

สถานศึกษายอดนักอ่านและส่งเสริมการคิด หมายถึง โรงเรียน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ครบทุกรายการ และได้รับรางวัลในแต่ละรายการเกินร้อยละ 80 เป็นรางวัลมอบให้ โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการรักการอ่านและครูบรรณารักษ์ จำนวน 2 ท่าน(กรณีแยกผู้รับผิดชอบ)

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
รายการแข่งขัน
โรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกรายการ ทุกประเภท
ผลการแข่งขัน
มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองมากกว่า ร้อยละ 70
มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองมากกว่า ร้อยละ 60
มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองมากกว่า ร้อยละ 50
*กรณีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือว่าไม่ผ่าน