การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ห้องสมุดมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา> รายละเอียด

ห้องสมุดมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 หมวดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 1) ด้านผู้บริหาร 2) ด้านครู 3) ด้านนักเรียน 4) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษาเป็นรางวัลมอบให้โรงเรียนและครูบรรณารักษ์

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
ห้องสมุดมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีผลประเมินมากกว่า ร้อยละ 80
มีผลประเมินมากกว่า ร้อยละ 70
มีผลประเมินมากกว่า ร้อยละ 60
*กรณีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือว่าไม่ผ่าน