การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น> รายละเอียด

ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น หมายถึง ครู ที่ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านของผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนตามหลัก 1 ป 4 ส โดยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้านคือ 1) ด้านการวางแผนกิจกรรมรักการอ่าน 2) ด้านการปฏิบัติงานรักการอ่าน 3) ด้านสรุปผลกิจกรรมรักการอ่านตลอดปีการศึกษา เป็นรางวัลมอบให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและครูบรรณารักษ์ จำนวน 2 คน

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐานดีเด่น
มีผลประเมินมากกว่า ร้อยละ 80
มีผลประเมินมากกว่า ร้อยละ 70
มีผลประเมินมากกว่า ร้อยละ 60
*กรณีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือว่าไม่ผ่าน