การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและการคิดพิชิต ONET> รายละเอียด

ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและการคิดพิชิต ONET หมายถึง ครูภาษาไทย ที่ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนตาม หลัก 1 ป 4 (ปลูกฝังการอ่าน สร้างเครือข่ายการอ่าน สร้างบรรยากาศการอ่าน สร้างการวิจัยจากการอ่าน สร้างแรงจูงใจในการอ่าน) ตลอดปีการศึกษาจนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการสอบระดับชาติ ONET สูงขึ้นจากฐานเดิมในแต่ละปีการศึกษา เป็นรางวัลมอบให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและ
การคิดพิชิต ONET
มีผลประเมิน ONET สูงขึ้นจากปีการศึกษาเดิม ร้อยละ 4.51 ขึ้นไป
มีผลประเมิน ONET สูงขึ้นจากปีการศึกษาเดิม ร้อยละ 2.51- 4.50
มีผลประเมิน ONET สูงขึ้นจากปีการศึกษาเดิม ร้อยละ 1.51- 2.50
*กรณีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 1.50 รางวัลระดับชมเชย