การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายละเอียด

การจัดการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21 หมายถึง ครู ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทักษะการทำงานอาชีพของนักเรียนในโรงเรียน ตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ด้วยกระบวนการ 5 STEP หรือ QSCCS :- (1.ขั้นการตั้งประเด็นคำถาม Q : Learn to Question 2.ขั้นการสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ S : Learn to Search 3.ขั้นการสรุปองค์ความรู้ C : Learn to Construct 4.ขั้นการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ C : Learn to Communicate 5.ขั้นการบริการสังคมและจิตสาธารณะ S : Learn to Service) เป็นรางวัลมอบให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนนำเสนอ

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
การจัดการเรียนรู้ทักษะ
การทำงานอาชีพและการค้นคว้าในศตวรรษ 21
(โดยใช้กระบวนการ 5 STEP
หรือ QSCCS)
นักเรียนนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษ 21 สามารถสื่อสารได้ชัดเจน แสดงถึงการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
นักเรียนนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษ 21 สามารถนำเสนอและสื่อสารได้
นักเรียนนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการรู้ในศตวรรษ 21
รูปแบบการนำเสนอผลงาน
(นักเรียน 1-3 คน)
มีสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอผลงาน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกันอย่างหลากหลาย
มีสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอผลงานสอดคล้องกับเรื่องที่จัดการเรียนรู้
ไม่มีสื่อ หรือมีสื่อประกอบการนำเสนอไม่สอดคล้องกับเรื่องที่จัดการเรียนรู้