การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกหนังสือเล่มโปรด> รายละเอียด

บันทึกหนังสือเล่มโปรด หมายถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่มีการบันทึกสรุปเรื่องจากการอ่านหนังสือทั่วไปที่มีสาระดี มีประโยชน์ที่ชอบอ่านหรือสนใจเป็นพิเศษ อย่างน้อย 5 บรรทัด พร้อมระบุแหล่งที่มาของหนังสือที่อ่าน (ไม่ใช่หนังสือเรียน)

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

  • 1.ส่งเอกสารที่เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยลายมือเขียนด้วยตนเอง
  • 2.มีแหล่งที่มาของหนังสือที่อ่านตามหลักการอ้างอิง ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ที่พิมพ์ครั้งที่...(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.
  • 3.มีการบันทึกการอ่านประจำปี 2558-2559 (อย่างน้อยจำนวน 20 เล่ม)
รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
แหล่งอ้างอิง
อ้างอิงครบถ้วน สมบูรณ์ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ที่พิมพ์ครั้งที่...(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์
ขาดความสมบูรณ์ในการอ้างอิง 1-4 รายการไม่มี ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ที่พิมพ์ครั้งที่...(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์
อ้างอิงไม่สมบูรณ์ 5 รายการ ขึ้นไป
*กรณีอ้างอิงไม่สมบูรณ์เกิน 5 รายการ ถือว่าไม่ผ่าน
จำนวนหนังสือที่อ่าน
มีจำนวนหนังสือ 25 เล่มขึ้นไป
มีจำนวนหนังสือมากกว่า 21-24 เล่ม
มีจำนวนหนังสือ 20 เล่ม
*กรณีไม่ถึง 20 เล่ม ถือว่าไม่ผ่าน
การบันทึก
เขียนด้วยลายมือตนเอง อ่านง่าย สะอาด เป็นระเบียบ
เขียนด้วยลายมือตนเอง อ่านได้ แต่ขาดระเบียบ
จำนวนการบันทึกการอ่าน
ประมาณ 10 บรรทัด ขึ้นไป
ประมาณ 6-9 บรรทัด
อย่างน้อย 5 บรรทัด
เป็นผลงานมีการบันทึกการอ่านประจำปี 2558-2559 (1 พฤษภาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559)