การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกยอดนักอ่าน> รายละเอียด

บันทึกยอดนักอ่าน หมายถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่มีการบันทึกการอ่านหนังสือเรียน หรือหนังสือทั่วไปที่มีเนื้อหามีประโยชน์ จากการอ่าน ประมาณ 3-5 บรรทัด พร้อมระบุแหล่งที่มาของหนังสือที่อ่าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่ม

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

  • 1.ส่งเอกสารที่เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยลายมือเขียนด้วยตนเอง
  • 2.มีแหล่งที่มาของหนังสือที่อ่านตามหลักการอ้างอิง ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ที่พิมพ์ครั้งที่...(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์
  • 3.มีการบันทึกการอ่านประจำปี 2558-2559 (อย่างน้อยจำนวน 40 เล่ม)
รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
แหล่งอ้างอิง
อ้างอิงครบถ้วน สมบูรณ์ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ที่พิมพ์ครั้งที่...(ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์
การอ้างอิง ขาดความสมบูรณ์ 1-4 รายการ
อ้างอิงไม่สมบูรณ์ 5 รายการ ขึ้นไป
*กรณีอ้างอิงไม่สมบูรณ์เกิน 5 รายการ ถือว่าไม่ผ่าน
จำนวนหนังสือเล่มโปรด
มีจำนวนหนังสือ 45 เล่มขึ้นไป
มีจำนวนหนังสือมากกว่า 41-44 เล่ม
มีจำนวนหนังสือ 40 เล่ม
*กรณีไม่ถึง 40 เล่ม ถือว่าไม่ผ่าน
การบันทึก
เขียนด้วยลายมือตนเอง อ่านง่าย สะอาด เป็นระเบียบ
เขียนด้วยลายมือตนเอง อ่านได้ แต่ขาดระเบียบ
จำนวนการบันทึกการอ่าน
ประมาณ 5 บรรทัดขึ้นไป
อย่างน้อยประมาณ 3 บรรทัด
อย่างน้อยประมาณ 3 บรรทัด
*กรณีไม่ถึง 3 บรรทัด เกิน 5 เล่ม ถือว่าไม่ผ่าน
เป็นผลงานมีการบันทึกการอ่านประจำปี 2558-2559 (1 พฤษภาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559)