การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

คัดลายมือ 5 บรรทัด> รายละเอียด

คัดลายมือ 5 บรรทัด หมายถึง นักเรียน ที่มีการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด ต่อ 1 วัน พร้อมระบุวันเดือนปีที่คัดลายมือ รวม 100 วัน ในเวลาเปิดภาคเรียน โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วไป
หมายเหตุ กรณีชุมนุมการอ่านเด็กซ่อมเสริมพิเศษ ให้แนบบันทึกแจ้งรายชื่อกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
การคัดลายมือ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด มีวันเดือนปีกำกับ อ่านง่าย สะอาดเป็นระเบียบ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด มีวันเดือนปีกำกับ อ่านได้
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จำนวน 5 บรรทัด มีวันเดือนปีกำกับไม่ครบ เขียนผิด
จำนวน
มีจำนวนคัดลายมือ ครบ 100 วัน
*กรณีคัดลายมือ น้อยกว่า 100 วัน ถือว่าไม่ผ่าน
เป็นผลงานมีการบันทึกการอ่านประจำปี 2558-2559 (1 พฤษภาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559)