การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดครู สู่นักคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้> รายละเอียด

ยอดครู สู่นักคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง ครู และนักเรียน นำเสนอกิจกรรม โดยครูจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการคิด การอ่านและการสืบค้นจากห้องสมุดให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการสืบค้นอย่างหลากหลายเป็นขั้นตอนตามกระบวนการสอนอย่างสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 1 ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

เป็นการนำเสนอผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้

 • 1.ยอดครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำเสนอ 1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  • 1)กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ระดับชั้น เวลา (ชั่วโมง) ชื่อหน่วยการเรียนรู้
  • 2)มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  • 3)สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
  • 4)สาระการเรียนรู้
  • 5)สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • 6)คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • 7)ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด/ระหว่างเรียน)
  • 8)การวัดและประเมินผล (รวบยอด/ระหว่างเรียน)
  • 9)กิจกรรมการเรียนรู้
  • 10)สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 • 2.นักเรียนยอดนักคิด จำนวน 1-3 คน มีการนำเสนอผลงานประกอบเอกสารที่เป็นผลหลังการสอน เช่น ชิ้นงาน/โครงการ/โครงงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน เป็นต้น
 • 3.เป็นผลงานประจำปี 2558-2559
รายการ
ระดับเหรียญทอง (3)
ระดับเหรียญเงิน (2)
ระดับเหรียญทองแดง (1)
ยอดครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีเอกสารนำเสนอ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ดำเนินการสอนแล้ว มีผลตามองค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ครบ 10 รายการ
นักเรียนยอดนักคิด จำนวน 1-3 คน
นักเรียนนำเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบอกที่มา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ และผลการดำเนินการได้ชัดเจน สามารถสื่อสาร และตอบคำถามได้
นักเรียนนำเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบอกที่มา วัตถุประสงค์ การดำเนินการ และผลการดำเนินการได้ชัดเจน สามารถสื่อสารได้
นักเรียนนำเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสื่อสารได้
ผลงาน
มีสื่อประกอบการนำเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
มีสื่อประกอบการนำเสนอผลงาน
ไม่มีสื่อ หรือสื่อไม่สอดคล้องกับเรื่องที่นำเสนอ
*กรณีองค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ ถือว่าไม่ผ่าน