การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดนักอ่านเชิงวิเคราะห์> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

320.
นางสายฝน ดีเลิศ
นางสายฝน ดีเลิศ
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
319.
นายธนธรณ์ รอพันธ์
นางสายฝน ดีเลิศ
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
318.
นางสาวกนกวรรณ หลีกพาล
นางสายฝน ดีเลิศ
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
317.
นางสาวประภาพร เพียลาด
นางสาวประภาพร เพียลาด
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
316.
นางสาวสุภาภรณ์ ออมไธสง
นางสาวประภาพร เพียลาด
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
315.
นางสาวหัทยา ลักษณคร
นางสาวประภาพร เพียลาด
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
314.
นางสาวรจนา แก้วตา
นางสาวรจนา แก้วตา
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
313.
นายวรัญชิต เขตร์ขัน
นางสาวรจนา แก้วตา
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
312.
นายสุทธิพร โกนันทะ
นางสาวรจนา แก้วตา
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
311.
นางสาวนงลักษณ์ สมศรี
นางสาวนงลักษณ์ สมศรี
ทีม
วังแขมวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
32 / 1