การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

114.
นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ทีม
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
113.
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์ษา
นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ทีม
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
112.
เด็กหญิงชนิดาภรณ์ วงค์ชมภู
นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ทีม
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
111.
เด็กชายชินวัตร เครือฟู
นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ทีม
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
110.
นางสาวกนกอร กันไชย
นางสาวกนกอร กันไชย
ทีม
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
27 ส.ค. 2559
109.
เด็กหญิงจิรารัตน์ เขียวไธสง
นางสาวกนกอร กันไชย
ทีม
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
27 ส.ค. 2559
108.
เด็กชายมงคล สิงห์ทอง
นางสาวกนกอร กันไชย
ทีม
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
27 ส.ค. 2559
107.
เด็กชายพรรษา ปานผึ้ง
นางสาวกนกอร กันไชย
ทีม
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
27 ส.ค. 2559
106.
นางจิราพร สมอไทย
นางจิราพร สมอไทย
ทีม
โพธิธรรมสุวัฒน์
26 ส.ค. 2559
105.
เด็กหญิงเพ็ญนภา มั่งใหญ่
นางจิราพร สมอไทย
ทีม
โพธิธรรมสุวัฒน์
26 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
12 / 1