การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

938.
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
937.
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แวงชัยภูมิ
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
936.
เด็กหญิงอรสา พุทธสอน
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
935.
เด็กหญิงสุปรียา สารทิม
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
934.
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
933.
เด็กหญิงนฤมล พลซ้าย
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
932.
เด็กหญิงญาดา แสนปัญญา
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
931.
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วเพิ่ม
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ทีม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
930.
ครูสายใจ ใฝ่จิต
ครูสายใจ ใฝ่จิต
ทีม
โกสัมพีวิทยา
28 ส.ค. 2559
929.
นายณัฐพงศ์ สายเครือมอย
ครูสายใจ ใฝ่จิต
ทีม
โกสัมพีวิทยา
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
94 / 1