การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ยอดครู สู่นักคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

195.
นางสาวศศิภา ศรีสม
นางสาวศศิภา ศรีสม
ทีม
เรืองวิทย์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
194.
นางสาวจุฬารัตน์ คุ้มเณร
นางสาวศศิภา ศรีสม
ทีม
เรืองวิทย์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
193.
นายธำรงชัย ลายสันเทียะ
นางสาวศศิภา ศรีสม
ทีม
เรืองวิทย์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
192.
นายวัชระ รุ้งกระดี่
นางสาวศศิภา ศรีสม
ทีม
เรืองวิทย์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
191.
นายก้องภพ กองโกย
นายก้องภพ กองโกย
ทีม
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
190.
นางสาววรรณิสา มุธิดา
นายก้องภพ กองโกย
ทีม
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
189.
นางสาวพิมพ์ชนก อยู่เต็มสุข
นายก้องภพ กองโกย
ทีม
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
188.
นางสาวสลิลทิพย์ วงศ์สุวรรณ
นายก้องภพ กองโกย
ทีม
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
187.
นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม
นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม
ทีม
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
186.
นางสาวพรวิมล จันเปรม
นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม
ทีม
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
20 / 1