การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> ครูและนักเรียน

3.
นางสาวนริศรา ทองสุข
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
2.
นางสาวจิดาภา กาญจนจันทร์
นักเรียน
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
1.
นางอัจฉรา ไชยโย
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559