การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> ครูและนักเรียน

4.
เด็กหญิงกมรวรรน กรีอินทอง
นักเรียน
สากเหล็กวิทยา
28 ส.ค. 2559
3.
เด็กหญิงณัฏฐชญากร อุปสิทธิ์
นักเรียน
สากเหล็กวิทยา
28 ส.ค. 2559
2.
เด็กหญิงชมพูนิกข์ แก้วบุดดี
นักเรียน
สากเหล็กวิทยา
28 ส.ค. 2559
1.
นางสาวปานทิพย์ กองกันภัย
ครู
สากเหล็กวิทยา
28 ส.ค. 2559