การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> ครูและนักเรียน

4.
เด็กหญิงชนกนาถ เครือบุญ
นักเรียน
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
3.
เด็กหญิงชนาพร สีพุธ
นักเรียน
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
2.
เด็กหญิงณัฐสินี ภคพลสิทธินันท์
นักเรียน
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
1.
นางสาวณัฐฏ์ธร พิกุลทอง
ครู
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559