การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> ครูและนักเรียน

3.
เด็กหญิงวีรวรรณ์ เกิดดี
นักเรียน
ห้วยยาวพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
2.
เด็กหญิงนริศราภรณ์ ทิพย์สุขุม
นักเรียน
ห้วยยาวพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
1.
นางอมรวรรณ ปัญญาทิพย์
ครู
ห้วยยาวพิทยาคม
28 ส.ค. 2559