การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> ครูและนักเรียน

4.
นายอลัมพล อรุณเจริญยิ่ง
นักเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
3.
นายวรโชติ ทิพย์ประโพธิ์
นักเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
2.
นายอิศราวุธ สุขคล้าย
นักเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
1.
นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ครู
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
28 ส.ค. 2559