การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกวรรคทองของการอ่าน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

2236.
นางสาวพีรดา พานทอง
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
2235.
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ครู
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
2234.
นางสาว กัลยกร เผือกเจียม
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
2233.
กัลยกร
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
2232.
นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด
ครู
สักงามวิทยา
28 ส.ค. 2559
2231.
นางสาวนพรัตน์ บุญมาติด
ครู
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
28 ส.ค. 2559
-
2230.
นายสุรชัย อือนอก
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
2229.
เด็กหญิงฐานิตา โป๊ะโดย
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
2228.
เด็กหญิงชยุดา โพธิ์ศรีงาม
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
2227.
นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย
ครู
ขาณุวิทยา
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
224 / 1