การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (5 บท)> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

200.
นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์ 
ครู
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
28 ส.ค. 2559
199.
นายศิริชัย เลี่ยมทอง
ครู
หนองกองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
198.
นางจิราภรณ์ ทองตัน
ครู
วังตะเคียนประชานุสรณ์
28 ส.ค. 2559
197.
นางพนมพร  เพชรอำไพ
ครู
วังกรดพิทยา
28 ส.ค. 2559
196.
นางอัปสร   ลาภอินทรีย์    
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
195.
นางปณิตา   หนูเทศ  
ครู
ลานกระบือวิทยา
28 ส.ค. 2559
194.
นางสาวกฤษณา    ทิมสี
ครู
เรืองวิทย์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
193.
นางสาวภาพตะวัน ทิสินงัว
ครู
ระหานวิทยา
28 ส.ค. 2559
192.
นางสาวกนกอร  กันไชย 
ครู
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
28 ส.ค. 2559
191.
นายสมศักดิ์  ปัญจศิล
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
20 / 1