การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

117.
นางสาววรรณิศา บุญถึง
ครู
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
28 ส.ค. 2559
116.
นางสาวสุธาสินี พรมแตง
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
28 ส.ค. 2559
115.
นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์
ครู
เนินปอรังนกชนูทิศ
28 ส.ค. 2559
114.
นางทักษวรรณ นวมครุฑ
ครู
ทุ่งโพธิ์พิทยา
28 ส.ค. 2559
113.
นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
ครู
ตะพานหิน
28 ส.ค. 2559
112.
นางบังอร เหรียญเครือ
ครู
กำแพงดินพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
111.
นางสาวนพภัสสร หรรษา
ครู
คณฑีพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
110.
นางภณิดา นาคมูล
ครู
เรืองวิทย์พิทยาคม
24 ส.ค. 2559
109.
นางสาวปัทมา มีขันหมาก
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
23 ส.ค. 2559
108.
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ครู
เขาทรายทับคล้อพิทยา
23 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
12 / 1