การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและการคิดพิชิต ONET> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

241.
นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
28 ส.ค. 2559
240.
นางธัญศญา บูรพา
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
28 ส.ค. 2559
239.
นางชูศรี ขำฤทธิ์
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
28 ส.ค. 2559
238.
นางจินตนา แพรเขียว
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
28 ส.ค. 2559
237.
นางสาววิลาวัณย์ จุลพันธ์
ครู
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
28 ส.ค. 2559
236.
นางสาวรัชนี บุญปู่
ครู
วังสำโรงวังหว้า
28 ส.ค. 2559
235.
นายสุเทพ คำแสง
ครู
เนินปอรังนกชนูทิศ
28 ส.ค. 2559
234.
นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร
ครู
กำแพงดินพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
233.
นายสุทิน สุขกล่ำ
ครู
สระหลวงพิทยา
28 ส.ค. 2559
232.
นางนิยตา จิราพงษ์
ครู
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
25 / 1