การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

215.
นายอิสริยะ สติใหม่
ครู
วังโมกข์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
214.
นางนริสลา ทองคำ
ครู
วังโมกข์พิทยาคม
28 ส.ค. 2559
213.
นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ครู
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
212.
นางอมรวรรณ ปัญญาทิพย์
ครู
ห้วยยาวพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
211.
นางสาวณัฐฏ์ธร พิกุลทอง
ครู
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
210.
นางสาวปานทิพย์ กองกันภัย
ครู
สากเหล็กวิทยา
28 ส.ค. 2559
209.
นางสาวจิดาภา กาญจนจันทร์
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
208.
นางสาวนริศรา ทองสุข
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
207.
นางอัจฉรา ไชยโย
ครู
วชิรปราการวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
206.
นางสาวขวัญฤดี ภูพันนา
ครู
หนองกองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
แสดงแถว แถว
22 / 1