การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

9.
นายกิตติกร  ด่อนดี  
ครู
โกสัมพีวิทยา
11 ส.ค. 2559
10.
นางรุ่งภาณี ปิติยะ
ครู
โกสัมพีวิทยา
11 ส.ค. 2559
20.
นางวรรณา พิลึก
ครู
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
11 ส.ค. 2559
26.
นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครู
โค้งไผ่วิทยา
11 ส.ค. 2559
38.
นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
ครู
ทุ่งทรายวิทยา
11 ส.ค. 2559
45.
นางสาวศิริพร ละน้อย
ครู
นครไตรตรึงษ์
11 ส.ค. 2559
108.
นางสาวเอมอร เสือปรางค์
ครู
วันทีสถิตย์พิทยาคม
11 ส.ค. 2559
132.
นางสาวชลณพรรธ์ ศรีเริงหล้า
ครู
นครไตรตรึงษ์
14 ส.ค. 2559
133.
นางอโณทัย กมุทชาติ
ครู
นครไตรตรึงษ์
15 ส.ค. 2559
136.
นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ครู
นครไตรตรึงษ์
18 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
22 / 1