การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1.
นางสาววาสนา หลวงปวน
ครู
เรืองวิทย์พิทยาคม
10 ส.ค. 2559
-
2.
นางสาวภัสราภรณ์ วันชาติ
ครู
หนองโสนพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
3.
นางสาวสุนิสา บิดพันลำ
ครู
หนองโสนพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
4.
นางสาวปวีณา แก้วกอง
ครู
หนองโสนพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
5.
นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุล
ครู
กำแพงดินพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
6.
นายสามารถ คำจอ
ครู
กำแพงดินพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
7.
นายวัฒนา เมฆี
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
8.
นายพชร โพธิ์อ่วม
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
9.
นายกิตติกร  ด่อนดี  
ครู
โกสัมพีวิทยา
11 ส.ค. 2559
10.
นางรุ่งภาณี ปิติยะ
ครู
โกสัมพีวิทยา
11 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
22 / 1