การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

205.
นางสาวกาญจนา สุภาแสน
ครู
หนองกองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
204.
นางสาวนิตยา สิงห์สุข
ครู
หนองกองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
203.
นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม
ครู
โกสัมพีวิทยา
28 ส.ค. 2559
202.
นางสาวชนาภา คำบู้
ครู
โกสัมพีวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
201.
นายธีรศักดิ์ มั่นเจริญ
ครู
โกสัมพีวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
200.
นายสรศักดิ์ ภูมีศรี
ครู
โกสัมพีวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
199.
นายสุพัฒน์ อินหาญ
ครู
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
198.
เด็กหญิงปาลิตา ศรีภุมมา
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
-
197.
เด็กหญิงยุภาวรรณ จันท์หมุด
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
-
196.
เด็กหญิงรัศมี แพงพันธ์
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
-
แสดงแถว แถว
22 / 2