การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

146.
เด็กหญิงวีรวรรณ์ เกิดดี
ครู
ห้วยยาวพิทยาคม
23 ส.ค. 2559
-
192.
เด็กหญิงวริศรา วัฒนศิริ
ครู
นครไตรตรึงษ์
28 ส.ค. 2559
-
196.
เด็กหญิงรัศมี แพงพันธ์
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
-
197.
เด็กหญิงยุภาวรรณ จันท์หมุด
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
-
191.
เด็กหญิงพิราภรณ์ ขาวเข็ม
ครู
นครไตรตรึงษ์
28 ส.ค. 2559
-
198.
เด็กหญิงปาลิตา ศรีภุมมา
ครู
ปางศิลาทองศึกษา
28 ส.ค. 2559
-
190.
เด็กหญิงปนัดดา ลงอ่อน
ครู
นครไตรตรึงษ์
28 ส.ค. 2559
-
147.
เด็กหญิงนริศราภรณ์ ทิพย์สุขุม
ครู
ห้วยยาวพิทยาคม
23 ส.ค. 2559
-
144.
เด็กหญิงนพรัตน์ จิตรสุข
ครู
ปางมะค่าวิทยาคม
22 ส.ค. 2559
-
145.
เด็กหญิงจิตรดา อัศวภูมิ
ครู
ปางมะค่าวิทยาคม
22 ส.ค. 2559
-
แสดงแถว แถว
22 / 1