การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

179.
นางกมลรัตน์ ตาลศรี
ครู
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
180.
นางเอรุวรรณ ใจยา
ครู
คณฑีพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
181.
นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม
ครู
ทุ่งโพธิ์พิทยา
28 ส.ค. 2559
-
182.
นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ครู
ทุ่งโพธิ์พิทยา
28 ส.ค. 2559
183.
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
184.
นายสุรศักด์ิ โพธิบัลลังก์
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
185.
นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
186.
นางภัคจิรา กิตติสิริบัญฑิต
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
187.
นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
188.
นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
22 / 1