การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ต้นกล้าการเรียนรู้ทักษะการทำงานและการค้นคว้าในศตวรรษ 21> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

43.
นายกิรพัฆน์  บรรพตธรรม
ครู
ไทรงามพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
44.
นางสาววนิดา  ยอดฉัตร 
ครู
ไทรงามพิทยาคม
11 ส.ค. 2559
67.
นายวิโรจน์ บุญเพิ่ม  
ครู
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
11 ส.ค. 2559
68.
นายธีระพงษ์  ภู่ทอง 
ครู
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
11 ส.ค. 2559
-
69.
นายทศพร บุญนวน
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
11 ส.ค. 2559
-
70.
นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์
ครู
โพธิธรรมสุวัฒน์
11 ส.ค. 2559
-
25.
นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
ครู
โค้งไผ่วิทยา
11 ส.ค. 2559
-
26.
นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครู
โค้งไผ่วิทยา
11 ส.ค. 2559
138.
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล
ครู
โค้งไผ่วิทยา
21 ส.ค. 2559
150.
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฦทัย เพิ่มผล
ครู
โค้งไผ่วิทยา
23 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
22 / 1