การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกยอดนักอ่าน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

4819.
นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ
ครู
เขาทรายทับคล้อพิทยา
28 ส.ค. 2559
-
4818.
เด็กชายวิศรุต เกาะน้ำใส
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
4817.
นาย กฤษกรณ์ นุชชะ
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
4816.
นางสาวพิชญ์กวิน พุทธรักษา
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
4815.
นางสาวนิลาวัลย์ จีนามูล
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
4814.
นางสาวณิภาพร จงกลรัตน์
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
4813.
นางสาวสุธิดา ศรีม่วง
ครู
ขาณุวิทยา
28 ส.ค. 2559
4812.
นางสาวธิติมา บุญธรรม
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
4811.
นางสาวทรัพย์สิดี สิงห์กรุง
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
4810.
นางสาวจิรพรรณ จอกทอง
นักเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
482 / 1