การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

บันทึกสร้างสรรค์ผ่านโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

866.
นายสุพัฒน์ อินหาญ
ครู
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
865.
นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด
ครู
สักงามวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
864.
นางสาวภัทรนันท์ เมืองเพ็ชร
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
863.
เด็กชายศตวรรษ ชัยเสวี
นักเรียน
นาบ่อคำวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
862.
นางสาวสุดารัตน์ น้ำเพชร
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
861.
นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล
ครู
ขาณุวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
860.
นาย นพดล อถมพรมราช
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
859.
นางอรุโณทัย ธนูชัย
ครู
วังไทรวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
858.
เด็กหญิงสุริษา ไหลหาโคตร
นักเรียน
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
857.
เด็กหญิงสุกัลญา ศรีภุมมา
นักเรียน
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
87 / 1