การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

คัดลายมือ 5 บรรทัด> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1173.
เด็กหญิงทัชศมา ปุ๊ดหน่อย
นักเรียน
นาบ่อคำวิทยาคม
28 ส.ค. 2559
1172.
เด็กหญิงจิราพัชร ฟักรักษา
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1171.
เด็กหญิงณัฐพร พึ่งสมบัติ
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1170.
เด็กหญิงพรรณวัสสา ชูประสิทธิื
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1169.
เด็กหญิงสุธาสีนี ทองดอนเปลี่ยน
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1168.
เด็กหญิงกรรณิการ์ ยอดดำเนิน
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1167.
นางสาวอาทิตยา แก้วสุวรรณ
นักเรียน
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1166.
นางสาวสุดารัตน์ น้ำเพชร
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1165.
เด็กหญิงฐานิตา โป๊ะโดย
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
-
1164.
เด็กหญิงชยุดา โพธิ์ศรีงาม
นักเรียน
พิจิตรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
แสดงแถว แถว
118 / 1