การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

งานวิจัยในชั้นเรียน> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

233.
นาย นพดล อถมพรมราช
ครู
กำแพงเพชรพิทยาคม
28 ส.ค. 2559
232.
นายสุรเดช อินจันทร์
ครู
วัชรวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
231.
นางสาวณัฐพัชร์ มาสี
ครู
ขาณุวิทยา
28 ส.ค. 2559
230.
นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล
ครู
ขาณุวิทยา
28 ส.ค. 2559
229.
นางจิตรา มีสวนทอง
ครู
สักงามวิทยา
28 ส.ค. 2559
228.
นายณรงค์ ศรีท้วม
ครู
ลานกระบือวิทยา
28 ส.ค. 2559
227.
นายจำเริญ ทองเชื้อ
ครู
ลานกระบือวิทยา
28 ส.ค. 2559
226.
นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์
ครู
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
225.
นางสาวโชติรส แห้วเพ็ชร
ครู
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
224.
นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น
ครู
คลองลานวิทยา
28 ส.ค. 2559
-
แสดงแถว แถว
24 / 1