การประกวดกิจกรรม "รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21"
ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ห้องสมุดมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

62.
ดงเจริญพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
61.
วังงิ้ววิทยาคม
21 ส.ค. 2559
60.
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
59.
แหลมรังวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
58.
เขาทรายทับคล้อพิทยา
21 ส.ค. 2559
57.
วันทีสถิตย์พิทยาคม
21 ส.ค. 2559
56.
พิบูลธรรมเวทวิทยา
21 ส.ค. 2559
55.
โพธิธรรมสุวัฒน์
21 ส.ค. 2559
54.
ห้วยยาวพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
53.
ท่าเสาพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
52.
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
21 ส.ค. 2559
51.
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
50.
วังสำโรงวังหว้า
21 ส.ค. 2559
49.
ทุ่งโพธิ์พิทยา
21 ส.ค. 2559
48.
ตะพานหิน
21 ส.ค. 2559
47.
วังโมกข์พิทยาคม
21 ส.ค. 2559
46.
วชิรบารมีพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
45.
สากเหล็กวิทยา
21 ส.ค. 2559
44.
วังทรายพูนวิทยา
21 ส.ค. 2559
43.
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
42.
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
41.
หนองโสนพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
40.
เนินปอรังนกชนูทิศ
21 ส.ค. 2559
39.
กำแพงดินพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
38.
สามง่ามชนูปถัมภ์
21 ส.ค. 2559
37.
สระหลวงพิทยา
21 ส.ค. 2559
36.
เมธีพิทยา
21 ส.ค. 2559
35.
วังกรดพิทยา
21 ส.ค. 2559
34.
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
21 ส.ค. 2559
33.
พิจิตรพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
32.
ระหานวิทยา
21 ส.ค. 2559
31.
ทุ่งทรายวิทยา
21 ส.ค. 2559
30.
ปางศิลาทองศึกษา
21 ส.ค. 2559
29.
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
21 ส.ค. 2559
28.
สักงามวิทยา
21 ส.ค. 2559
27.
คลองลานวิทยา
21 ส.ค. 2559
26.
สลกบาตรวิทยา
21 ส.ค. 2559
25.
ปางมะค่าวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
24.
โค้งไผ่วิทยา
21 ส.ค. 2559
23.
ขาณุวิทยา
21 ส.ค. 2559
22.
วังแขมวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
21.
วังไทรวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
20.
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
21 ส.ค. 2559
19.
โกสัมพีวิทยา
21 ส.ค. 2559
18.
บ่อแก้ววิทยา
21 ส.ค. 2559
17.
ไทรงามพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
16.
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
15.
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
21 ส.ค. 2559
14.
ลานกระบือวิทยา
21 ส.ค. 2559
13.
เรืองวิทย์พิทยาคม
21 ส.ค. 2559
12.
พิไกรวิทยา
21 ส.ค. 2559
11.
พรานกระต่ายพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
10.
วังตะเคียนประชานุสรณ์
21 ส.ค. 2559
9.
หนองกองพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
8.
คณฑีพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
7.
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
21 ส.ค. 2559
6.
นครไตรตรึงษ์
21 ส.ค. 2559
5.
นาบ่อคำวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
4.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
21 ส.ค. 2559
3.
วชิรปราการวิทยาคม
21 ส.ค. 2559
2.
วัชรวิทยา
21 ส.ค. 2559
1.
กำแพงเพชรพิทยาคม
21 ส.ค. 2559